प्रकाशन तथा डाउनलोड

Title डकुमेन्ट
सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि २०७९.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश विशेष अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ प्रदेश विशेष अनुदान कार्यविधि २०७९.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९ प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि २०७९.pdf
वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/२०७९ वार्षिक प्रतिवेदन २०७८-२०७९_0.pdf
वार्षिक प्रतिवेदन २०७८/२०७९
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना प्रथम पञ्चवर्षीय योजना.pdf
अनुगमन मुल्यांकन निर्देशिका २०७८ अनुगमन मुल्यांकन निर्देशिका.pdf
सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८ सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको योजना तर्जुमा दिग्दर्शन २०७८.pdf
प्रथम पञ्चवर्षीय योजना अवधारणा पत्र प्रथम योजन अवधारणा पत्र २०७८।०७९.pdf