सुदूरपश्चिम प्रदेश समपूरक अनुदान सम्बन्धि कार्यविधि, २०७९