सुदूरपश्चिम प्रदेश आयोजना बैंक तर्जुमा दिग्दर्शन,२०८०